Θέμα: Σύμφωνο Δημάρχων Ενεργειακών Πόλεων
19.02.09

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1305/09
υποβολή: Margaritis Schinas (PPE-DE)
προς την Επιτροπή

Η συλλογική δέσμευση της Ε.Ε. να πετύχει μέχρι το 2020: 20% λιγότερους ρύπους, 20% πράσινη ενέργεια στο συνολικό ενεργειακό μείγμα και 20% περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας, αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 80% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δημιουργείται στις πόλεις, όπου και καταναλώνεται το 80% της ενέργειας, είναι επιτακτική η ανάγκη ανάληψης δράσεων όχι μόνο σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό.

Το Σύμφωνο Δημάρχων Ενεργειακών Πόλεων αποτελεί μια από τις δράσεις που έχει αναληφθεί σε κοινοτικό και τοπικό επίπεδο στο τομέα αυτό συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον πλήθους πόλεων από, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Kατά πόσο θεωρεί ότι η προσχώρηση μιας ευρωπαϊκής πόλης στο Σύμφωνο Δημάρχων Ενεργειακών Πόλεων μπορεί να λειτουργήσει θετικά ως προς την επίτευξη των στόχων που  έχουν τεθεί από την Ευρώπη για το 2020;

– Ποια θεωρεί ότι είναι τα οφέλη μιας τέτοιας κίνησης και ποια είναι τα κίνητρα που θέτει η Επιτροπή για την προσέλκυση ενδιαφέροντος κι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

– Σε ποιες ανάλογες δράσεις σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή με στόχο την ανάληψη δράσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την καταπολέμηση του φαινόμενου του θερμοκηπίου και των κλιματικών αλλαγών;