Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής
  Αρχική arrow Επιτροπές
Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής
Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής
 

Επικοινωνία

Email:
Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
 

Βιβλίο

Φωτογραφίες & Βίντεο

Φωτογραφίες
Βίντεο

Στατιστικά

Επισκέπτες: 1115775

Who's Online

Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής
 
Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής   Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής
 
Επιτροπές Εκτύπωση
16.01.08

Επιτροπή Προϋπολογισμού
Επιτροπή αρμόδια για:
1. το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης και το σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης·
2. τις δημοσιονομικές εξουσίες του Κοινοβουλίου, δηλαδή τον προϋπολογισμό της Ένωσης καθώς και τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των διοργανικών συμφωνιών στον τομέα αυτό·
3. τις προβλέψεις του Κοινοβουλίου κατά την διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός·
4. τον προϋπολογισμό των αποκεντρωμένων οργανισμών·
5. τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·
6. την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της επιτροπής που είναι αρμόδια για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση·
7. τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τη συμβατότητα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο όλων των κοινοτικών πράξεων, υπό την επιφύλαξη των εξουσιών των αρμοδίων επιτροπών·
8. την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εκτέλεσης του τρέχοντος προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 72, παράγραφος 1, του Κανονισμού, τις μεταφορές πιστώσεων, τις διαδικασίες που αφορούν τα οργανογράμματα, τις διοικητικές πιστώσεις και τις γνώμες για σχέδια που αφορούν κατασκευές με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις·
9. τον δημοσιονομικό κανονισμό, εκτός από τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού.

 

Επιτροπή για Οικονομικά και Νομισματικά Θέματα
Επιτροπή αρμόδια για:
1. την οικονομική και νομισματική πολιτική της Ένωσης, την ομαλή λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης και το ευρωπαϊκό νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οργανισμούς·
2. την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και πληρωμών (διασυνοριακές πληρωμές, ενιαίος χώρος πληρωμών, ισοζύγιο πληρωμών, κινήσεις κεφαλαίων και δανειοδοτική και δανειοληπτική πολιτική, έλεγχος των κινήσεων κεφαλαίων που προέρχονται από τρίτες χώρες, μέτρα ενθάρρυνσης των εξαγωγών κεφαλαίων από την Ένωση)·
3. το διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τα χρηματοπιστωτικά και νομισματικά θεσμικά όργανα και οργανισμούς·
4. τους κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ή δημόσιες ενισχύσεις·
5. τις φορολογικές διατάξεις·
6. τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θεσμικών οργάνων και αγορών, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς οικονομικών αποτελεσμάτων, του ελέγχου, των λογιστικών κανόνων, της διοίκησης των εταιριών και άλλων ζητημάτων εταιρικού δικαίου που αφορούν ειδικώς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.


Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή (ΜΚΕ) ΕΕ-Τουρκίας.

  Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή (ΜΚΕ) ΕΕ-Τουρκίας λειτουργεί με βάση τη Συμφωνία Σύνδεσης (Συμφωνία της Άγκυρας του 1963), το Πρόσθετο Πρωτόκολλο (Τελωνειακό Πρωτόκολλο του 1970) και διάφορες κοινοβουλευτικές αποφάσεις, τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και της τουρκικής Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης.  
  Η ΜΚΕ ΕΕ-Τουρκίας αποτελείται από ίσο αριθμό βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της τουρκικής Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης. Συνεδριάζει κατά κανόνα δύο φορές ετησίως, εναλλάξ στην Τουρκία και  σε έναν από τους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
  Από τότε που άρχισαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2004, η ΜΚΕ συζητά για τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, εξετάζει την εφαρμογή της Τελωνειακής Ένωσης και, ειδικότερα, παρακολουθεί την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. 
  Οι αντιπρόσωποι του Συμβουλίου Συνεργασίας, της Προεδρίας της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της τουρκικής κυβέρνησης λαμβάνουν τακτικά τον λόγο στις συνεδριάσεις της  ΜΚΕ. 
  Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη ΜΚΕ ΕΕ-Τουρκίας διατηρεί επίσης τακτικές επαφές με την τουρκική κοινωνία των πολιτών.

Τελευταία ανανέωση ( 04.06.08 )
 
 
Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής   Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής
 
  Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής   Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής  
   
© 2024 Μαργαρίτης Σχοινάς - Ευρωβουλευτής
Το Joomla! είναι ελεύθερο λογισμικό με άδεια GNU/GPLe.
H ελληνική διανομή είναι μια προσφορά της ελληνικής κοινότητας joomla